DEVAK - Faaliyet Raporu 2008

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir). 31 2. FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı) Kullanılan Para Birimi Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları, faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Vakıf’ın geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir. 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanun” (“5083 sayılı Kanun”) ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası (“YTL”), alt birimi ise Yeni Kuruş (“YKR”) olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan 22 Ağustos 2008 tarihli ve 26975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”’nın eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para birimi olan YTL ve YKR’de yer alan “Yeni” ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu sebeple ekli konsolide finansal tablolar Türk Lirası (“TL”) cinsinden hazırlanmıştır. Gelirler, Fonlar ve Bağışlar: Kullanımı şarta bağlı bağışlar, anavarlık veya ilgili fon hesaplarına dahil edilmekte, kullanımı şarta bağlı olmayan bağışlar ise gelir ve gider tablosuna gelir olarak kaydedilmektedir. Şarta yönelik kullanımlar için fonlardan elde edilen faizler kullanılmaktadır. Şarta bağlı fonlar üzerinden elde edilen faiz ve menkul kıymet gelirleri ile şarta bağlı olmayan bağışlar üzerinden elde edilen faizler gelir ve gider tablosunda faiz gelirleri ve menkul kıymet satış karları altında gösterilmektedir. Gelir ve gider farkları projelerin bir sonraki yıla devreden kısımları olup izleyen yılda kullanılmaktadır. Şartlı fonlarla ilgili yatırımlar fonlar bazında ayrı olarak izlenmektedir. Hizmet sunum sözleşmesinden elde edilen gelir, sözleşmenin tamamlanma aşamasına göre muhasebeleştirilir. Bu kapsamda hizmet sözleşmenin yada hizmetin tamamlanmasını müteakip ücret ve komisyonlar tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren efektif faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır. Vakıf’ın bağış gelirleri bağışlara ilişkin sınırlamalara tabidir. Ancak bağlı ortaklıkların gelirleri üzerinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=