DEVAK - Vakıf Senedi

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu: a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda organizasyon yapısını belirler, gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir. f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir. g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. VAKFIN TEMSİLİ Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. DENETİM KURULU Madde 14- Denetçi mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler. Denetçi, mütevelli heyetçe kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçilecek bir kişidir. Denetçinin herhangi istifa, azil, vefat veya ağır hastalık gibi herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde eski denetçinin görev süresini tamamlamak üzere mütevelli heyet tarafından yeni denetçi atanır. HUZUR HAKKI Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetçiye huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler. VAKFIN GELİRLERİ Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. - 4 -

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=