DEVAK - Vakıf Senedi

Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir. MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere şubat ayı içinde, b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır. Mütevelli heyet ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya en az 2 Mütevelli heyet üyesinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan veya olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, en az 3 mütevelli heyet üyesinin talebi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Mütevelli heyet en az 3 üyenin katılımı ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda 2 üyenin katılımı ile toplantı açılabilir. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, Mütevelli heyet başkanının oyu iki oy sayılır. Bu durum dışında her üyenin sadece bir tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekaletname toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için yapılacak birinci ve ikinci toplantılarda toplantı ve karar yeter sayısı 4’dür. Bu tür toplantılarda toplantı ve karar yeter sayısının ikinci toplantıda sağlanamaması halinde değişiklik teklifi reddedilmiş sayılır ve aynı teklif 2 yıl süre ile bir daha işleme alınmaz. YÖNETİM KURULU Madde 11- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe iki yıllığına seçilecek, 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olma şartı ile dışarıdan Yönetim Kurulu üyesi atanması mümkündür. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Vakıf Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 3 olup, toplanan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. - 3 -

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=