DEVAK - Faaliyet Raporu 2009

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİH LER İ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 35 2. FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı) İlişkili Taraflar: Konsolide finansal tablolarda, Vakıf’ın kurucu ları, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ilişkili taraflar (“İlişkili Taraflar”) olarak kabul ve ifade edilmiştir. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler: Vakıf kar amaçlı kurulmuş olmadığından kurumlar vergisine tabi değildir. Ancak, bağlı ortaklıkları TTK ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerin e uygun olarak kayıtlarını tutmakta ve finansal tablolarını hazırlamaktadır. Bu nedenle kurumlar vergisine tabidirler. Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklıklarına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden, ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır. Cari vergi Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, diğer yıllarda vergil endirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir ve gider tablosunda yer verilen kardan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço t arihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları: Grup Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre en az bir yıl hizmet verdik ten sonra emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya istifa ve kötü hal dışındaki nedenlerle işine son verilen personele kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına hak k azanmış personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükünü ifade etmektedir. Nakit Akım Tablosu: Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Vakıf’ın bağış ve bağlı ortaklıklarının hizmet sunumu faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzerleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=