DEVAK - Faaliyet Raporu 2015

88 DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPN OTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 23 13. DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Aralık 31 Aralık 2015 2014 Dava karşılıkları 198.000 - Ödenecek vergi ve harçlar 119.016 292.634 Diğer kısa vadeli borçlar 25.668 213.377 Ödenecek SSK primleri 11.186 14.577 Kullanılmamış izin karşılığı 7.603 46.481 361.473 567.069 14. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır. 31 Aralık 201 5 tarihi itibar ı yla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 3. 828,37 TL (31 Aralık 201 4: 3.438,22 TL) tavanına tabidir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19, Çalışanlara Sağlanan Faydalar , Grup’un yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 201 5 tarihi itibar ı yla finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili raporlama tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %7,00 enflasyon (31 Aralık 2014: %6,00) ve %11 ,00 iskonto oranı (31 Aralık 201 4: %9,00) varsayımlarına göre yaklaşık % 3,74 (31 Aralık 201 4: %2,83) olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerl i olan 4.092,53 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (31 Aralık 201 4: 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan 3. 541,37 TL). Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Aralık 31 Aralık 2015 2014 Açılış bakiyesi, 1 Ocak 32.408 30.651 Hizmet maliyeti 8.744 10.185 Faiz maliyeti 916 918 Ödenen kıdem tazminatı (19.538) (9.346) Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 22.530 32.408

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=