DEVAK - Faaliyet Raporu 2015

90 DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPN OTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 25 15. VERGİ (devamı) Gelir vergisi stopajı (devamı) 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır . Ertelenmiş Vergi: Grup , vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir. Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (20 14: %20). 31 Aralık 31 Aralık Ertelenmiş vergi varlıkları 2015 2014 Amortisman düzeltmesi (42.117) (12.058) Giderleştirilen sabit kıymetler 52.068 52.068 Kullanılmamış izin karşılıkları 923 8.734 Kıdem tazminatı karşılığı 4.472 6.474 Dava karşılıkları 39.600 - 54.946 55.218 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Aralık 31 Aralık Ertelenmiş vergi hareketi 2015 2014 Açılış bakiyesi, 1 Ocak 55.218 (1.281) Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (272) 56.499 Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 54.946 55.218

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=