DEVAK - Faaliyet Raporu 2015

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2015 91 DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPN OTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 26 16. TAAHHÜTLER VE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER Vakıf’ın, 31 Aralık 201 5 itibar ı yla 116 adet burs alan öğrencisi vardır (31 Aralık 201 4: 105). 2016 yılı içerisinde, bur slu öğrencilere ödenecek burs tutarı toplamı 619.750 TL’dir Grup’un 31 Aralık 201 5 tarihi itibar ı yla şarta bağlı varlıkları bulunmamaktadır. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Grup aleyhine açılmış ve devam eden iki adet dava bulunmaktadır. Söz konusu dav alardan biri için Grup Yönetimi herhangi muhtemel nakit çıkışlarına istinaden 198.000 TL tutarında olmak üzere ekli konsolide mali tablolarda karşılık ayırmıştır. Diğer devam eden dava için Grup yönetimi herhangi bir nakit çıkışı öngörmediğinden dolayı ek li konsolide mali tablolarda herhangi bir karşlılık ayrılmamıştır. Bunun dışında Grup Yönetimi, konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanmamış ya da gerekli karşılıkların ayrılmadığı ve Grup’un konsolide finansal durumu ya da faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz etkisi olabilecek devam eden dava ya da yasal takip olmadığı görüşündedir . 17. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) a) Net varlık riski yönetimi Grup’un, net varlık yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve net varlık dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Grup’un net varlık yapısı, borçlar, Not 4’te açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve diğer net varlık kalemlerinden oluşmaktadır. Grup’un net varlık maliyeti ile birlikte net varlıklar ilişkilendirilen riskler Grup Yönetimi tarafından değerlendirilir. Grup Yönetimi değerlendirmelerine dayanarak, net varlık yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni bağışların toplanması yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır. Grup net varlıkları, borç / net varlık oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam net varlıklara bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. 31 Aralık 201 5 ve 31 Aralık 20 14 tarihleri itibarıyla net borç / toplam net varlık oranı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 31 Aralık 2015 2014 Toplam borç 518.519 2.383.757 Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (5.162.774) (3.886.643) Net borç (4.644.255) (1.502.886) Net varlık 8.996.255 7.304.102 Net borç / net varlık oranı (%52) (%21) Grup’un genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=