DEVAK - Vakıf Senedi

ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ve ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar, eğitim ve öğretim kurumları ile yurtlar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. VAKFIN MAL VARLIĞI Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 350.000,00YTL’dir (Üçyüzellibin YTL) VAKFIN ORGANLARI Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. a) Mütevelli Heyeti b) Yönetim Kurulu c) Denetçi MÜTEVELLİ HEYETİ Madde 8- Vakfın Mütevelli Heyeti, aşağıda isimleri yazılı 5 kişiden oluşur. Levent Yaveroğlu Emine Füsun Yaveroğlu Ekrem Tolga Yaveroğlu Uğur Süel Murat Cemal Dayıoğlu Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulu veya mütevelli heyet üyelerinin birinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır. MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 9- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir: a) Yönetim Kurulunu seçmek, b) Denetçiyi seçmek, c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet raporu ile Denetçi raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek, d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek, g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. - 2 -

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=