DEVAK - Faaliyet Raporu 2008

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir). 41 13. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (devamı) Uzun vadeli borç ve gider karşılıkları: Kıdem tazminatı karşılığı Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.173,19 TL (31 Aralık 2007: 2.030,19 TL) tavanına tabidir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının hesaplanmasıdır. Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 2008 2007 Açılış bakiyesi, 1 Ocak - - Hizmet maliyeti 15.549 - Ödenen tazminatlar - - Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 15.549 - 14. VERGİ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Ödenecek kurumlar vergisi Cari dönem kurumlar ve gelir vergisi karşılığı 37.560 - Eksi : Peşin ödenen vergi ve fonlar (37.560) - - - Vergi (gideri) / geliri Cari dönem gelir vergisi (37.560) - (37.560) - Vakıf kar amaçlı kurulmuş olmadığından kurumlar vergisine tabi değildir. Bağlı ortaklıklar ise Türk Vergi Mevzuatı gereğince kurumlar vergisi ve gelir vergisi tevkifatına tabidir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=