DEVAK - Faaliyet Raporu 2008

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir). 42 14. VERGİ (devamı) Kurumlar vergisi Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklıklarına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermemektedir. Dolayısıyla, ekteki konsolide finansal tablolarda yansıtılan vergi karşılıkları konsolide edilen işletmeleri ayrı tüzel kişilik bazında dikkate alarak hesaplanmıştır. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 2008 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2007: %20). Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2008 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (2007: %20). Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1 - 25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1 - 25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi otoritesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. Gelir vergisi stopajı Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmaktadır. Bu oran, 5520 Sayılı Kanun’un 15’inci Maddesi’nde 21 Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %15 olarak belirlenmiştir. Ancak yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilinceye kadar %10 oranı uygulanmıştır. 23 Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren gelir vergisi stopajının %10’dan %15’e çıkartılmasına karar verilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=