DEVAK - Faaliyet Raporu 2009

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİH LER İ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 40 12. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Ödenecek vergi ve harçlar 113.497 59.062 Ödenecek SSK primleri 25.583 10.990 139.080 70.052 13. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Kısa vadeli borç ve gider karşılıkları: 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Kullanılmamış izin karşılığı 29.357 16.029 Uzun vadeli borç ve gider karşılıkları: Kıdem tazminatı karşılığı Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır. 31 Aralık 200 9 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.365,16 TL (31 Aralık 200 8: 2.173,19 TL) t avanına tabidir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Grup ’ u n, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının hesaplanmasıdır. Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 2009 2008 Açılış bakiyesi, 1 Ocak 15.549 - Hizmet maliyeti 30.421 15.549 Ödenen tazminatlar - - Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 45.970 15.549

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=