DEVAK - Faaliyet Raporu 2009

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİH LER İ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 41 14. VERGİ 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Ödenecek kurumlar v ergisi Cari dönem kurumlar ve gelir vergisi karşılığı 9.087 37.560 Eksi : Peşin ödenen vergi ve fonlar (9.087) (37.560) - - Vergi (gideri) / geliri Cari dönem gelir vergisi (9.087) (37.560) (9.087) (37.560) Vakıf kar amaçlı kurulmuş olmadığından kurumlar vergisine tabi değildir. Bağlı ortaklıklar ise Türk Vergi Mevzuatı gereğince kurumlar vergisi ve gelir vergisi tevkifatına tabidir. Kurumlar vergisi Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklıklarına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermemektedir. Dolayısıyla, ekteki konsolide finansal tablolarda yansıtılan vergi karşılıkları konsolide edilen işletmeleri ayrı tüzel kişilik bazında dikkate alarak hesaplanmıştır. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk et tirilecek kurumlar vergisi , ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 2009 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (200 8: %20). Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta v e tahakkuk ettirilmektedir. 2009 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (200 8: %20). Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1 - 25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1 - 25 tarihl eri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi otoritesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=