KULLANIM KOŞULLARI

  • A+
  • A-

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1 - VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu Devak Eğitim Vakfı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Devak Eğitim Vakfı tarafından, Kanun tarafından öngörülen ilkelere uygun olarak ve yine Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde düzenlenen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak, Devak Eğitim Vakfı tarafından vakfın kuruluş gayesi ve faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesinin temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

3 - KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Devak Eğitim Vakfı tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziken veya elektronik ortamda, farklı kanallarla, Devak Eğitim Vakfı ile aranızdaki ilişki çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Devak Eğitim Vakfı’nda yukarıda 2. maddede sayılan faaliyetlerin sürdürülebilmesi hukuki sebepleriyle toplanmakta ve işlenmektedir.

4 - KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları kapsamında ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak vakfın faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için iş ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir. Bu çerçevede, vakfımızın insan kaynakları süreçlerinin icrası, vakıf tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırabilmek için gerekli çalışmaların iş birimlerimizce sürdürülebilmesi, vakıf program ve hizmetlerinin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası, vakıf faaliyetlerin devamlılığı ve yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yerine getirilmesi, vakfın stratejilerinin planlanması ve icrası hususlarında kişisel verilerin yukarıda belirtilen taraflara aktarılması mümkün olabilecektir.

5 - KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu madde ile (e) maddesi uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince Devak Eğitim Vakfı’na iletebilirsiniz. Taleplerini mümkün olarak en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, bu işlemler için ayrıca bir maliyet doğması ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Devak Eğitim Vakfı’nın tarifedeki ücret talep etme hakkı saklıdır.

Top