YÖNETMELİK

 • A+
 • A-

DEVAK BURS YÖNETMELİĞİ

1.  DEVAK

Temel hedefi, başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun gençleri, işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında, yüksek öğrenim seviyesindeki eğitim ve öğrenimlerini desteklemektir.

Burs almaya hak kazanacak öğrenciler bu doğrultuda seçilecek, seçilmiş olanlarla ilişki yine bu esaslar doğrultusunda devam ettirilecektir.

2. VERİLECEK BURS

DEVAK, (1.) maddede belirtilen hususlar doğrultusunda yüksek öğrenim kapsamında okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs verir.

Yüksek öğrenim Lisans alanında aşağıdaki bölümlerde okuyan öğrencilere burs verilir:

 • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 • ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
 • ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
 • ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
 • ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
 • FİZİK
 • FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
 • GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
 • GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
 • HUKUK
 • İKTİSAT (İngilizce)
 • İŞLETME (İngilizce)
 • İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
 • JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
 • JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 • KİMYA
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
 • KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 • KONSERVATUAR
 • MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
 • MATEMATİK
 • MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
 • METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
 • MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
 • MİMARLIK
 • MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
 • PSİKOLOJİ
 • SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • SOSYOLOJİ
 • TARİH
 • TIP
 • ULUSLARARASI FİNANS
 • ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
 • UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
 • UZAY MÜHENDİSLİĞİ

DEVAK, bu listede yer alan bölümlerin nitelik ve sayısını genişletmekte ve daraltmakta veya belli üniversitelerle sınırlamakta serbesttir.

Bursiyer sayısı ve her bir öğrenci için verilecek burs miktarı her yıl DEVAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve açıklanır. DEVAK Yönetim Kurulu, bursiyer sayısını ve verilecek burs miktarını değiştirmekte serbesttir.

3. BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANAN TEMEL KRİTERLER

3.1 LYS sınavında her yıl belirlenen üniversite yerleştirme puanları düzeyinde başarı göstermiş olmak.

3.2 DEVAK Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenen üniversitelerde öğrenim gören başarılı bir öğrenci olmak.

4. BAŞVURU ŞARTLARI

4.1 T.C. vatandaşı olmak

4.2 Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak

4.3 DEVAK tarafından belirlenen üniversitelerin lisans programlarını kazanmış ya da belirlenen üniversitelere devam ediyor olmak

4.4 Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak; başka yerden maaş ve ücretin yanı sıra üniversitelerce, kamu kuruluşlarınca ve belediyelerce verilenler haricinde özel kuruluşlardan burs almamak (2022 Yılından itibaren geçerli olmak üzere, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerden burs alınması durumunda DEVAK tarafından belirlenen burs tutarının tamamı ödenir.)

4.5 Lisans için, DEVAK tarafından yıllık olarak belirlenecek olan LYS taban puanlarının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 2,5 ya da muadili olan not ortalamasının üzerinde başarı göstermek

5. İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU SÜRECİ

DEVAK bursları için başvuran öğrenciler, başvuru formuna ek olarak aşağıdaki belgeleri sunacaklardır.

5.1 Başvuru dilekçesi ve fotoğraflı “Burs İstek Formu”

5.2 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aile Nüfus Kayıt Belgesi/Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

5.3 Lise diploması Fotokopisi

5.4 Aile çalışanlarının maaş bordrosu

5.5 Emekli ebeveynlerin emeklilik cüzdanı fotokopisi

5.6 Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SGK, BAĞ-KUR, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret

Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge

5.7 Adli sicil kaydı

5.8 Öğrenci kardeş var ise öğrenci belgesi

5.9 Bursiyer adayının bir adet fotoğrafı

5.10 İkametgâh

5.10.1 Ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi

5.10.2 Ailesinin oturduğu ev kendi mülkleri ise gayrimenkulün tapu fotokopisi

5.10.3 Konut Kredisi kullanıldı ise bunu tevsik edecek belge

5.11 Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi

5.12 Anne ve babanın vefatı söz konusu ise nüfus kaydı sureti

5.13 Anne veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor

5.14 Ailenin son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları

5.15 Üniversite Öğrenci Belgesi

5.16 Üniversite Onaylı Not Döküm Belgesi (Transkript)

6. BAŞVURU VE SEÇİM SÜRECİ

6.1 Burs başvuru koşulları her yıl, LYS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra DEVAK internet sitesinde yayınlanır; kontenjan ayrılan öğretim kurumlarında da burs ofisleri aracılığıyla öğrencilere duyurulur.

6.2 Adaylar, başvurularını DEVAK Burs Başvuru Formu ve istenen belgeler ile öğrenim gördükleri, kontenjan ayrılmış üniversiteler aracılığı ile yaparlar.

6.3 Kontenjan ayrılan üniversitelerce oluşturulan Burs Komisyonları, DEVAK tarafından her yıl belirlenerek kendilerine bildirilen bursiyer kontenjanının 2 katı bursiyer adayını, adaylarla ön görüşme yaparak belirler ve aday değerlendirme bilgilerini DEVAK’a iletirler.

6.4 Burs verilecek öğrenciler, üniversitelerce belirlenen adaylar arasından DEVAK Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya Vakıf Yönetiminden oluşan DEVAK Burs Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek belirlenir.

6.5 Sonuçlar, adaylara DEVAK Burs Komitesi mülakatı sonrasında bildirilir.

6.6 DEVAK bursları 9 ay boyunca devam eder.

6.7 Burs kazanan öğrenciler, kayıtlı bulundukları akademik programının normal süresinin kalan kısmı süresince hak sahibi olurlar. Bursiyerlerin bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sağlamalarına ilişkin değerlendirme DEVAK tarafından her dönem sonunda, üniversitelerden istenen döneme ilişkin transkriptler üzerinden yapılır.

7. BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BURS DEVAM SÜRECİ

Bursiyerler, burs programının kural ve ilkelerine uymak; başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek; kayıtlı olduğu akademik programı öngörülen sürede bitirmek ve fakültenin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş, mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten bitirme belgesinin onaylı nüshasını DEVAK’a iletmekle yükümlüdür. 
Bursiyerler, Vakıf tarafından istenilen bilgi ve belgeleri Vakfa ve kurumlarının burs ofislerine zamanında sunmak zorundadır.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri” ne ilişkin bir tespitte bulunulmaması halinde eğitim süreci ile sınırlı olarak burs sağlanır, her yıl yeni bir değerlendirme yapılmaz.

Bursun devamı için bursiyerin, kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın dönem veya sınıf kaybetmemesi veya tekrarlamaması; öğrenim gördüğü dönemlere ait tüm dersleri ile ilgili kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ya da muadilinin altında olmaması; bursun kesilmesine neden olacak aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir.

7.1.1 Bursiyerin akademik program süresince;

Kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 2,5'un ya da muadilinin altına düşmesi durumunda aylık burs ödemeleri yarıya indirilir.

Kümülatif ortalamasının arka arkaya 2 dönem 4 üzerinden 2,5'un ya da muadilinin altına düşmesi halinde burs ödemeleri askıya alınır.

Kümülatif ortalamasının üçüncü dönemde de 4 üzerinden 2,5'un ya da muadilinin altına düşmesi durumunda Burs Değerlendirme Komitesinin gerekli incelemesini müteakiben Vakıf Yönetim Kurulu ya bursu sonlandırır ya da burs devam şartlarını karara bağlar.

Özel sebeplerden kaynaklanan mazeretler durumunda geçerli olacak olan burs devam kararında, burs ödemesi ya yarıya indirilir ya da askıya alınma hali devam eder. Bursiyerin müteakip kümülatifinin veya ilk dönem ortalamasının tekrar 2,5 ve üzerine çıkarması halinde Burs Değerlendirme Komitesi kararı ile burs miktarı tam tutarda ödenir.

7.1.2 Kümülatif notu 2,5 altında olup, dönem notu da 2’nin altında olan bursiyerlerin burs ödemeleri yarıya indirilmeden direk askıya alınır ve gelecek dönemde bu durumun düzeltilmemesi halinde Burs Değerlendirme Komitesinin gerekli incelemesini müteakiben Vakıf Yönetim Kurulu ya bursu sonlandırır ya da burs devam şartlarını karara bağlar.

Özel sebeplerden kaynaklanan mazeretler durumunda geçerli olacak olan burs devam kararında, burs ödemesi ya yarıya indirilir ya da askıya alınma hali devam eder. Bursiyerin müteakip kümülatifinin veya ilk dönem ortalamasının tekrar 2,5 ve üzerine çıkarması halinde Burs Değerlendirme Komitesi kararı ile burs miktarı tam tutarda ödenir.

7.1.3 Güz dönemi notları Mart ayından başlayarak ödemelere yansıyacaktır. Bahar ve yaz dönemi okul onaylı notları Ağustos ayı sonuna kadar Vakfa ulaşmayan öğrencilerin Eylül ayında ödemesi yapılamaz. Eylül ayı burs ödemeleri ya Eylül ayında notların Vakfa ulaşmasıyla ay içerisinde anında ya da Ekim ayı burs ödemesine ilave edilerek yapılır.

7.2 Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği mahkeme kararı ile belgelenen bursiyerin bursu kesilir.

7.3 Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi, bursun sonlandırılma nedenidir.

7.4 Bursun devamı için eğitimin, belirlenmiş süresi içerisinde tamamlanması şarttır.

7.5 Öğrencinin okul ile ilişkisinin kesilmesi halinde burs hakkı sona erer.

7.6 Okullar, belediyeler ya da kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs aldığının belirlenmesi, mükerrer bursun oluşması halinde burs sonlandırılır. DEVAK bursu haricinde DEVAK yönetimine yazılı olarak bildirilmeyen diğer tüm bursların tespiti halinde, burs sonlandırılır. 

7.7 Grup Koçluğu ve Mentorluk ve/veya Eğitim ve Gelişim Programları sırasında koç ve/veya eğitmenler tarafından, hakkında olumsuz bildirimde bulunulan; Grup Koçluğu ve Mentorluk ve/veya Eğitim ve Gelişim Programlarına gerekli katılımı sağlamayan bursiyerlerin, burs hakları sona erdirilir.

7.8 Vakıf yönetiminden yazılı onay alınmadan, uzun dönem staj vb. muhtelif isimler altında, amacını aşan maaşlı ve/veya gelir getirici çalışma programlarına akademik takvim sürecinde dahil olanların bursları kesilir.

8. ÖZEL DURUMLAR

Bursun devamı için bursiyerin, kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın dönem veya sınıf kaybetmemesi veya tekrarlamaması; öğrenim gördüğü dönemlere ait tüm dersleri ile ilgili kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ya da muadilinin altında olmaması; bursun kesilmesine neden olacak 7.1.1 ve 7.1.2 açıkça belirtilen hususlardan herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir.

Bazı özel sebepler nedeniyle (örneğin, sağlık, aile sorunları, vb.) ilgili öğrencinin sorununu daha detaylı anlamak amacıyla Değerlendirme Komitesi devreye girer. Burs Değerlendirme Komitesi, gerekli araştırmayı yapar ve görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunar. Bursun kesilip kesilmeyeceği hususunda nihai karar, Yönetim Kurulu tarafından verilir.

9. DEVAK’IN SERBESTLİĞİ

DEVAK işbu yönetmeliğin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta, burs miktarını, bursiyer sayısını, burs süresini, bursiyerlerde aranan şartları yeniden belirlemekte serbesttir.

DEVAK, burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir. Hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler, bursa müracaat etmekle bütün bu şartları kabul ettiklerini beyan eder.

İşbu burs yönetmeliği DEVAK internet sitesinde yayınlanmakla yürürlüğe girecektir.

Top